Advocat/ada per projectes d’acollida sol·licitants d’asil i refugi – 21/09/2017

Contracte per obra i servei
Mitja jornada de 19 hores
B. Vehicle propi

Funcions i Tasques a desenvolupar

Prestar assessorament jurídic eficaç a sol·licitants de Protecció Internacional, tant en la formalització de la seva sol·licitud d’asil com en la posterior tramitació administrativa de la mateixa. Donar suport en la tramitació administrativa de les sol·licituds de protecció internacional d’acord amb el que preveu la normativa. Realitzar actuacions derivades de la denegació de protecció internacional o de la inadmissió a tràmit. Realitzar actuacions relacionades amb els procediments de la sol·licitud de nacionalitat espanyola de les persones amb estatut de refugiat o altres destinataris del projecte. Orientació, informació i assessorament en matèria administrativa i jurídica. Desenvolupament d’activitats de formació bàsica sobre estrangeria, asil, drets i deures, etc. … als beneficiaris. Col·laboració amb el disseny i redacció de projectes. Assistència a oficina d’estrangers per a presentació d’expedients, seguiment de casos i interposició dels recursos corresponents. Diagnòstic de necessitats individuals en matèria administrativa. Disseny i seguiment d’activitats d’assessorament individual i grupal. Suport a direcció, diferents àrees i centres de la Fundació en l’elaboració i realització d’aportacions d’informes jurídics i altres. Coordinació amb els diferents advocats d’ofici que representin els beneficiaris i amb recursos externs que complementin els serveis de la Fundació i beneficiïn el desenvolupament dels itineraris individualitzats i/o familiars de les persones ateses. Visites a centres d’acollida. Disponibilitat per viatjar. Participació en debats i suggeriment proposta pel programa fent aportacions per a la millora metodològica i de resultats del programa. Participar en les reunions i jornades de formació, propostes per la coordinació de centre i de programa. Vetllar perquè el projecte compleixi amb el sistema de Qualitat implantat a la Fundació Cepaim (UNE-EN-ISO 9001: 2008). Vetllar pel compliment de la Llei de Protecció de Dades implantada a l’entitat.

Competències

Persona responsable, empàtica, amb bona disposició cap als demés, capacitat de relació interpersonal i gestió de les emocions.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Llicenciatura/grau en Dret. Formació legislació d’estrangeria. Certificat penals acord amb la llei 26/2015 protecció a la infància i l’adolescència.
Experiència en l’exercici professional i formació en Drets Humans, asil i refugi. Coneixements en: fenòmen migratori i característiques bàsiques del col·lectiu immigrant, perspectiva de gènere, polítiques d’igualtat i sobre tràfic d’éssers humans. Coneixements en informàtica. Windows, Ofimàtica i Internet. Idiomes: imprescindible anglès, desitjable francès, es valoraran altres idiomes.

Altres observacions

Carnet de conduir. Contracte per obra i servei. Mitja jornada de 19 hores. Grup 3.2. segons conveni col·lectiu. Incorporació a l’octubre. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.