Formador/a tècnic/a de projectes d’acollida – 21/09/2017

Contracte obra i servei
Jornada complerta
B. Vehicle propi

Funcions i Tasques a desenvolupar

Programar i dissenyar sessions formatives en col·laboració amb la resta de l’equip d’intervenció. Analitzar les necessitats de l’alumnat, seguiment i control de l’assistència. Impartir de les classes de català i espanyol com a segones llengües (sessions d’alfabetització i conversa). Informar a l’equip sobre qualsevol incidència que pugui sorgir amb l’alumnat. Organitzar situacions d’aprenentatge. Avaluar l’aprenentatge i l’actuació de l’alumne. Implicar els alumnes en el control del seu propi aprenentatge. Facilitar la comunicació intercultural. Desenvolupar-se professionalment com a professor de la institució. Gestionar els sentiments i emocions en l’exercici del seu treball. Suport a les diferents activitats del Programa.
Vetllar perquè el projecte compleixi amb el sistema de Qualitat implantat a la Fundació CEPAIM (UNE-EN-ISO 9001: 2008).
Realització d’informes i memòries.Vetllar pel compliment de la Llei de Protecció de Dades implantada a l’entitat. Coordinació amb l’equip tècnic.Col·laboració amb el disseny i redacció de projectes.Atendre de les necessitats de comunicació de la població objecte del projecte. Registre del treball realitzat en l’aplicació informàtica de la Fundació CEPAIM i / o bases especifiques de les entitats finançadores. Participar en les reunions i jornades de formació, a proposta de l’entitat.
Vetllar pel respecte de la identitat Cultural de les persones ateses en totes les intervencions realitzades per part dels / les treballadors / es. Aquelles funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades. Vetllar perquè es respecti a les intervencions de la perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats. Realització de trasllats de les persones beneficiàries del programa.

Competències

Persona responsable, empàtica, amb bona disposició cap als demés, capacitat de relació interpersonal i gestió de les emocions.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Grau mitjà i batxillerat. Titulació àrea social o educativa. formació en ensenyament del castellà i català. Coneixements en informàtica. windows, ofimàtica i  internet. Es valorarà formació en drets humans, asil i refugi. Anlgès i/o francès. Es valorarà idiomes. Carnet de conduir.

Altres observacions

Carnet B, Contracte obra i servei. Jornada complerta. Incorporació Octubre. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.