Psicòleg/òloga per projectes d’acollida d’asil i refugi – 21/09/2017

contracte obra i servei
Jornada de 19 hores
B. Vehicle propi

Funcions i Tasques a desenvolupar

Realitzar un diagnòstic previ de la situació personal i la realització d’informes i derivació als serveis específics. Facilitar una atenció psicològica de caràcter individual, familiar i grupal especialitzat que doni resposta a les necessitats detectades en l’avaluació inicial de cada persona. Impulsar el desenvolupament de competències i habilitats psicosocials.
Sensibilitzar i capacitar professionals i voluntaris sobre mecanisme de detecció i derivació, així com sobre les conseqüències i els delictes contra la TRACTA de persones. Donar suport a la capacitació de les persones víctimes de TRACTA, per a la presa de consciència sobre la seva situació i la recerca de solucions. Dissenyar i executar processos d’intervenció terapèutica. Dissenyar estratègies d’intervenció psicosocial en equip interdisciplinari. Realitzar sessions d’atenció/orientació psicològica dirigida a menors i/o les seves famílies. Realitzar diagnòstics i informes terapèutics. Emissió d’informes i propostes sobre matèries de la seva competència. Col·laboració en el disseny i redacció de projectes.
Registre del treball realitzat en l’aplicació informàtica de la Fundació CEPAIM i/o bases específiques de les entitats finançadores. Coordinació, comunicació i col·laboració amb altres recursos i Àrees l’entitat i del centre. Assistència a formacions i reunions proposades per Fundació Cepaim, especialment les del centre. Vetllar pel compliment del sistema de Qualitat implantat a la Fundació CEPAIM (UNE-EN-ISO 9001.2008). Vetllar pel compliment de la Llei de Protecció de Dades implantat a l’entitat. Aquelles funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades per la coordinació de centre. Vetllar perquè es respecti a les intervencions de la perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats. Coordinació amb l’equip tècnic. Aquelles altres funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades.

Competències

Persona responsable, empàtica, amb bona disposició cap als demés, capacitat de relació interpersonal i gestió de les emocions.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Llicenciatura o grau en psicologia (psicòleg/òloga col·legiat/ada) Experiència en l’exercici d’atenció psicològica amb famílies i persones soles immigrants i/o persones amb protecció internacional, sol·licitants d’asil i refugi.

Altres observacions

Carnet B, contracte obra i servei. Jornada de 19 hores. Incorporació a l’octubre. Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.