Psicòleg/a Protecció Internacional – 02/09/2021

02/09/2021
Grup 3.2. s/ Conveni Col.lectiu de la Fundació Cepaim
Contracte d´interinitat per Incapacitat Temporal.
37,5h/set. de dilluns a diumenge
B.

Funcions i Tasques a desenvolupar

L´objectiu del lloc de treball és:
Garantir el compliment dels objectius del projecte assignat, conforme a les directrius metodològiques establertes, aportant un valor i una “calidesa” en el tracte personal amb els usuaris/es, que permeti aconseguir un nivell excel·lent en la intervenció.

Les funcions són les següents:
Contribuir als objectius del centre/àrea i participar en les activitats del centre, respecte del programa.
Garantir un marc de coordinació amb la resta de professionals, afavorint el treball en equip i la integralitat en la intervenció.
Aconseguir una bona satisfacció de les persones beneficiàries.
Realitzar una avaluació i una anàlisi de la situació personal de les persones usuàries per a detectar patologies, impactes traumàtics i/o dificultats adaptatives i valorar el tractament o la intervenció oportuns.
Facilitar intervencions psicològiques de caràcter individual, familiar i/o grupals especialitzades que donin resposta a les necessitats detectades en l’avaluació inicial de cada persona.
Impulsar el desenvolupament de competències i habilitats psicosocials en les persones participants en el programa.
Sensibilitzar i capacitar a professionals i voluntaris/as sobre mecanisme de detecció i derivació, així com sobre les conseqüències i els delictes contra el TRÀFIC de persones i sobre altres perfils d’especial vulnerabilitat (supervivents de tortura, persones amb impactes traumàtics greus, casos de salut mental…).
Donar suport a la capacitació de les persones víctimes de TRÀFIC, per a la presa de consciència sobre la seva situació i la cerca de solucions.
Planificar i desenvolupar processos d’intervenció terapèutica.
Dissenyar estratègies d’intervenció psicosocial en equip interdisciplinari.
Suport tècnic i formatiu als equips tècnics i de persones voluntàries en aspectes psicosocials de la intervenció amb perfils d’especial vulnerabilitat.
Realitzar sessions d’atenció/orientació psicològica o psicosocial dirigides a menors i/o les seves famílies. Coordinació amb recursos especialitzats.
Realitzar diagnòstics i informes psicològics o psicosocials.
Coordinació estreta amb serveis de Salut Mental i amb recursos especialitzats d’intervenció per a establir, en el seu cas processos de derivació i seguiment.
Fomentar la participació i desenvolupament en activitats d’oci, esportives i de temps lliure de les persones usuàries.
Donar d’alta en el directori de l’entitat els contactes establerts en el desenvolupament del programa.
Donar d’alta les gestions realitzades amb les persones beneficiàries del programa i amb entitats en les bases de dades de Cepaim.
Detecció i seguiment en coordinació amb l’equip interdisciplinari del programa de casos d’especial vulnerabilitat (salut mental, víctimes de violència, violència de gènere, violència domèstica, TRÀFIC, menors en risc, persones amb edat avançada, discapacitat, etc…)
Realitzar acompanyaments, en cas que es valori necessari, per a la consecució d’objectius i tasques vinculades a l’itinerari d’integració pactat conjuntament amb les persones beneficiàries.
Derivar a recursos interns/externs, segons les necessitats de l’itinerari.
Planificar i gestionar l’adequada sortida de les persones beneficiàries del programa, i continuar el seguiment de les mateixes en cas que sigui necessari, sempre que no es tracti de renúncies o baixes obligatòries del programa.
Col•laboració amb la realització de propostes d’activitats i actualització de diagnòstics per a l’elaboració de projectes relacionats amb el programa.
Elaboració d’informes i memòries a petició del Centre o de l’Àrea d’Acolliment i Protecció Internacional, relacionades amb el programa i/o els seus beneficiaris/as.
Realització de trasllats de les persones beneficiàries del programa.
Detecció de possibles casos de TRÀFIC d’éssers humans en el marc del programa.
Seguiment, acompanyament i derivació de possibles casos de tràfic d’éssers humans, en col•laboració amb la resta de figures professionals.
Assessorar i en cas necessari, acompanyar a les persones beneficiàries en el seu procés de cerca activa d’habitatge en règim de lloguer per a la segona fase del programa.
Visites de seguiment als habitatges de segona fase del programa per a supervisar aspectes de convivència, habitabilitat, etc. emplenant la fitxa homologada pel servei d’habitatge.
Suport en el seguiment de la convivència en els dispositius d’acolliment del programa, segons les necessitats d’intervenció.
Informar la coordinació de centre i àrea, i coordinació territorial si escau, d’aquelles qüestions que afectin la dinàmica del programa en el centre en el que treballa.
Realització de guàrdies necessàries per al desenvolupament del projecte.
Registre del treball realitzat en l’aplicació informàtica de la Fundació Cepaim i/o bases específiques de les entitats finançadores.
Participació en debats i jornades a proposta del centre o àrea, relacionades amb el programa. Realitzant aportacions per a la millora metodològica i de resultats del programa.
Participar en les reunions, jornades o espais de formació, relacionats amb el programa, a proposta de l’entitat.
Vetllar perquè el projecte compleixi amb el sistema de Qualitat implantat en la Fundació Cepaim (UNE-EN-ISO 9001:2015).
Vetllar per l’empleno de la Llei de Protecció de Dades implantada en l’entitat, en totes les seves actuacions.
Aquelles altres funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades.
Desplaçaments i disponibilitat per a viatjar.
Coordinació amb l’equip tècnic interdisciplinari, amb altres àrees de l’entitat i foment del treball en xarxa en el territori on se situï el seu lloc, en relació amb el programa.
Desenvolupar les intervencions del programa tenint en compte la perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats.
Desenvolupar les intervencions del programa tenint en compte la perspectiva intercultural i la no discriminació.
Donar suport a les activitats d’oci i temps lliure que s’organitzin en el centre amb les persones beneficiàries del programa i el centre.
Assistir a les reunions del centre territorial a convocatòria de la coordinació d’aquest.
Participar en les comissions de treball que se li assignin des de la coordinació del centre territorial.
Coordinar-se el marc del servei del centre al qual se li assigni, amb la resta de professionals del seu centre territorial.
Mantenir un marc de coordinació amb els professionals del seu mateix perfil que desenvolupin la seva labor en el centre.
Seguir les directrius metodològiques dels referents de servei i la coordinació estatal de l’àrea.

Competències

Orientació a l’eficiència i els resultats- Enfocament usuari
Orientació a la qualitat
Compromís
Competència tècnica i resolutivitat
Capacitat de treball en equip
Capacitat relacional. Manteniment de les relacions institucionals (Intra Cepaim / extra Cepaim)
Actitud proactiva i tolerància al treball sota pressió (persones en situació de vulnerabilitat)

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Formació imprescindible:
Llicenciatura/grau en psicologia (Psicòleg/a col·legiada/o)
Experiència en l’exercici d’atenció psicològica amb famílies i persones soles immigrants i/o persones amb Protecció Internacional, sol·licitants d’asil i refugi.

Coneixements específics imprescindibles:
Interculturalitat i Fenomen migratori i característiques bàsiques del col•lectiu immigrant.
Domini en informàtica. Windows, Ofimàtica i Internet, així com coneixements de comptabilitat.
Coneixement de les estructures del tercer sector d’acció social a Espanya.
Coneixement del sistema nacional d’acolliment a sol•licitants i beneficiaris de protecció internacional.
Coneixements en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats.

Es valorarà:
Idiomes: angles, desitjable francès, es valoraran altres idiomes.

Altres observacions

Condicions del lloc:
Data d’incorporació: Estimat durant el mes de setembre de 2021.
Imprescindible: estar inscrit/a com a demandant d’ocupació.
Preferiblement residents a Olot i voltants.
Es sol·licitarà Certificat penals conforme a la Llei 26/2015.
Es requereix treball presencial.

La durada del contracte és en funció de la durada de la incapacitat laboral de la persona que ocupa aquest càrrec

Demés condicions a parlar amb l’empresa

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.