Tècnic/a de Projecte en l’Àrea d’Interculturalitat i Desenvolupament Comunitari – 18/02/2020

18/02/2020
Segons conveni
37'50 HORES
B.

Funcions i Tasques a desenvolupar

• Realitzar i dinamitzar reunions internes i externa amb el conjunt d’agents socials (formals i informals) encaminades a la realització de la intervenció.

• Dissenyar i programar activitats diverses, segons projecte, incloent la perspectiva de gènere.

• Atendre les indicacions de la coordinació de centre i d’àrea on s’ubica el projecte.

• Coordinar-se amb la resta de personal tècnic vinculat a el projecte.

• Revisar permanentment les metodologies emprades.

• Realitzar informes i memòries.

• Coordinació amb altres serveis i projectes que es desenvolupen en el territori de l’Àrea d’Interculturalitat i Desenvolupament Comunitari.

• Coordinació amb altres serveis de la Fundació que es desenvolupen al territori.

• Vetllar perquè el projecte compleixi amb el Sistema de Gestió de Qualitat implantat a la Fundació (UNE-EN-ISO 9001: 2008).

• Registrar les accions de el projecte en el sistema de registre de el programa.

Competències

CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
Es valorarà:

• Tenir coneixements bàsics sobre estratègies de dinamització comunitària, realització de tallers, treball amb grups multiculturals.
• Tenir coneixements i experiència de diagnòstic participatiu per a l’anàlisi de la realitat local i la caracterització del territori i el coneixement de les necessitats i demandes locals.

• Tenir coneixements i experiència en la dinamització de grups.
• Tenir experiència en mediació intercultural.
• Tenir experiència en el treball en xarxa i capacitat d’interrelació dels recursos del territori.
• Tenir capacitat de negociació per a la recerca d’aliances entre els diferents actors del territori.
• Tenir coneixements i experiència en treball amb persones i grups en situació d’exclusió social.
• Tenir coneixements sobre la migració, els moviments humans i els processos de protecció internacional (asil, refugi, …).
• Tenir formació / coneixement en perspectiva de gènere.

• Domini de l’paquet Office i Internet.
• Habilitat per a l’elaboració d’informes, projectes i altra documentació pròpia de la feina en acció social (material didàctic, …).

• Estar en possessió de títol de monitor/a o director/a de temps lliure.
• Tenir coneixement sobre la metodologia d’acció comunitària.

• Tenir coneixement d’anglès, francès i / o àrab.
• Tenir carnet de conduir i vehicle propi.

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

Formació professional de grau superior en animació sociocultural, integració social, o comptar amb l’habilitació corresponent per a l’exercici professional com a educador social. O perfils amb Diplomatura / Grau / Llicenciatura en educació social, pedagogia, magisteri, psicologia, sociologia, ciències polítiques o antropologia social.

Altres observacions

Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.