Treballador/a Social – 18/02/2020

18/02/2020
Per obra o servei-Jornada Completa Salari mensual: Grup 3.2 Segons Conveni Col·lectiu de la Fundació Cepaim.
B.

Funcions i Tasques a desenvolupar

-Contribuir (suport) als objectius de centre / àrea i participar en les activitats de centre, respecte de el programa.
-Aconseguir bona satisfacció de persones beneficiàries.
-Realització d’entrevistes inicials i / o d’admissió a el programa i de seguiment de l’itinerari de individualitzat d’integració.
-Realitzar un diagnòstic social inicial i posteriorment en profunditat, basat en la informació i anàlisi de la situació familiar / individual recollida mitjançant entrevistes individualitzades /familiars.
-Elaborar, conjuntament amb les persones beneficiàries, i tenint en compte el punt de vista de la resta de perfils professionals de l’equip interdisciplinari, una planificació de la intervenció a realitzar mitjançant un itinerari individualitzat d’integració, que comporti la cobertura de necessitats bàsiques i la millora en la situació individual / familiar en les següents àrees: individual / habilitats socials, social / comunitària, sanitària, econòmica, administrativa, habitatge, oci i temps lliure, formativa (entre d’altres).
-Avaluació continuada dels compromisos adquirits en l’itinerari i reajustament dels mateixos.
-Informació sobre normes i compromisos relatius als drets i deures que s’assumeixen a l’accedir a el programa.
-Visualitzar globalment l’itinerari d’integració, englobant les diferents àrees d’intervenció en coordinació amb els / les diferents professionals de l’equip interdisciplinari de el programa.
-Elaboració d’informes socials vinculats a el desenvolupament dels itineraris individualitzats / familiars.
-Informar i assessorar les persones beneficiàries de el programa sobre tarifes especials d’energia, gas i aigua, bons socials i altres recursos de suport social que puguin existir en el territori on es desenvolupa el programa. (Ex. RMI, ajuts per al lloguer, etc.)
-Valoració i gestió de les ajudes econòmiques vinculades a l’itinerari individual / familiar.
-Fomentar la participació i desenvolupament en activitats de lleure, esportives i de lleure de les persones beneficiàries.
-Detecció i seguiment en coordinació amb l’equip interdisciplinari del programa de casos d’especial vulnerabilitat (salut mental, víctimes de violència, violència de gènere, violència domèstica, TRACTA, menors en risc, persones amb edat avançada, discapacitat, etc …)
-Realització d’acompanyaments, en cas que es valori necessari, per a la consecució d’objectius i tasques vinculades a l’itinerari d’integració pactat conjuntament amb les persones beneficiàries.
-Assessorar, col·laborar, i / o acompanyar a les persones beneficiàries en les gestions necessàries per a l’accés i ús de serveis bàsics: educatius, sanitaris i socials.
-Derivació a recursos interns / externs, segons les necessitats de l’itinerari.
-Promoure la salut física i psicosocial de les persones destinatàries de el programa.
-Planificar i gestionar l’adequada sortida de les persones beneficiàries de el programa, i continuar el seguiment de les mateixes en cas que sigui necessari, sempre que no es tracti de renúncies o baixes obligatòries de el programa.
-Col·laboració amb la realització de propostes d’activitats i actualització de diagnòstics per a l’elaboració de projectes relacionats amb el programa.
-Elaboració d’informes i memòries a petició de centre o de l’Àrea d’Acollida i Protecció Internacional, relacionats amb el programa i / o els seus beneficiaris / es.
-Realització de trasllats de les persones beneficiàries de el programa.
-Detecció de possibles casos d’TRACTA d’éssers humans en el marc de el programa.
-Seguiment, acompanyament i derivació de possibles casos de tràfic d’éssers humans, en col·laboració amb la resta de figures professionals
-Assessorar i en cas necessari, acompanyar les persones beneficiàries en el seu procés de recerca activa d’habitatge en règim de lloguer per a la segona fase de el programa.
-Visites de seguiment als habitatges de segona fase per supervisar aspectes de convivència, habitabilitat, etc. emplenant la fitxa homologada pel servei d’habitatge.
-Informar i assessorarà les persones beneficiàries de el programa sobre tarifes especials d’energia, gas i aigua, bons socials i altres recursos de suport social que puguin existir en el territori on es desenvolupa el programa (ex. RMI, ajuts lloguer …)
-Augmentar el coneixement de l’entorn i el funcionament general de les institucions de la societat d’acollida afavorint l’autonomia de les persones en el desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. (Contextualització)
-Suport en el seguiment de la convivència en els dispositius d’acollida de el programa, segons les necessitats d’intervenció.
-Informar la coordinació de centre i àrea, i coordinació territorial si escau, d’aquelles qüestions que afecten la dinàmica de el programa al centre en què treballa
-Realització de guàrdies necessàries per al desenvolupament de el projecte.
-Registre de la feina feta en l’aplicació informàtica de la Fundació Cepaim i / o bases específiques de les entitats finançadores.
-Participació en debats i suggeriment proposta pel programa. Realitzant aportacions per a la millora metodològica i de resultats de el programa.
-Participar en les reunions, jornades o espais de formació, relacionats amb el programa, a proposta de l’entitat.
-Vetllar perquè el projecte compleixi amb el sistema de Qualitat implantat a la Fundació Cepaim (UNE-EN-ISO 9001: 2015).
-Vetllar pel compliment de la Llei de Protecció de Dades implantada a l’entitat, en totes les seves actuacions.
-Aquelles funcions en el marc del seu grup professional que li puguin ser encomanades
-Coordinació amb l’equip tècnic interdisciplinar, amb altres àrees de l’entitat i foment de la feina en xarxa en el territori on s’ubiqui el seu lloc, en relació amb el programa.
-Desplaçaments i disponibilitat per viatjar
-Desenvolupament les intervencions de el programa tenint en compte la perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats.
-Desenvolupament les intervencions de el programa tenint en compte la perspectiva intercultural i la no discriminació.

Competències

ES VALORARÀ:

– Coneixements en: Fenomen migratori i característiques bàsiques del col·lectiu immigrant, Perspectiva de gènere, polítiques d’igualtat i sobre tràfic d’éssers humans.
-Coneixements en informàtica. Windows, Ofimàtica i Internet.
-Coneixements sobre sobre els recursos de la zona.
-Formació en Drets Humans, asil i refugi.

 

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

-Llicenciatura / grau en treball social (treballador/a social estar col·legiat/da)
-Experiència com a treballador/a social en l’elaboració informes, anàlisi de la situació, de persones en situació d’exclusió i/ o amb Protecció Internacional, sol·licitants d’asil i refugi.
-Es sol·licitarà Certificat penals d’acord amb la Llei 26/2015 Protecció de la infància i l’adolescència.

 

IMPRESCINDIBLE:

-Idiomes: Anglès, desitjable francès, es valoraran altres idiomes.

Altres observacions

IMPRESCINDIBLE:

-Carnet de conduir.

Demés condicions a parlar amb l’empresa.

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.