Un/a Oficial/a de Brigada – Ajuntament de Castellfollit – 02/02/2021

Segons conveni
Personal laboral fix
37,5h/setmanals
B.

Funcions i Tasques a desenvolupar

Funcions de diversa naturalesa amb la categoria professional d’oficial, entre d’altres:

Manteniment, neteja, muntatge, trasllats, magatzematge i arranjaments.

Treballs de fusteria, paleteria, jardineria, lampisteria, fontaneria, pintura i obres en general.

Manteniment de piscines i d’altres instal·lacions.

Tasques de neteja viària; utilitzant eines i maquinària especialitzada.

Treballs vinculats al suport d’activitats que es porten a terme (muntatge i desmuntatge d’escenaris, carpes, fires, etc.) i a la resolució d’emergències; preparant el material necessari per a la seva utilització i/o instal·lació posterior, sent responsable de l’ordenació i bon ús de les eines i maquinària utilitzada.

Tasques de senyalització viària al municipi

Responsable de complir i fer complir les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals; així com aquelles altres funcions de caràcter similar relacionades amb el seu lloc de treball que li siguin assignades pels seus superiors.

Competències

Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir les següents condicions generals, en la data que finalitzi el termini de presentació d’instàncies; en el següent enllaç podeu consultar les bases reguladores:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1704640003_3401&idens=1704640003

Estudis, experiència requerida, idiomes i informàtica

1. Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l’article 57 de la Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
2. Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
En cas de discapacitat oficialment reconeguda, els aspirants hauran d’acreditar la compatibilitat amb les funcions pròpies del lloc de treball.
3.Estar en possessió del títol de graduat en ESO (LOE i LOGSE) o graduat escolar EGB (LGE).

*Els aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

4. Tenir complimentats setze anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.

5. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien n el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l’accés a l’ocupació pública.

6.Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de coneixements de català nivell elemental B1 de la secretaria de política lingüística, o equivalent. Els candidats han de lliurar dins el termini de presentació de sol·licituds un dels documents següents:

  • Document que acrediti el coneixement de català dins de l’ensenyament obligatori, el qual resulta de la certificació que s’ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d’ensenyament obligatori i s’ha obtingut el títol corresponent després del 1992.
  • Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B1 de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

6. Estar en possessió del carnet de conduir classe B.

En el següent enllaç podeu consultar les bases reguladores:

 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1704640003_3401&idens=1704640003

Altres observacions

Sistema selectiu: Concurs oposició.

Forma i Termini de Presentació d’Instàncies: Les sol·licituds es dirigiran al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament,i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat

Per a més informació sobre la documentació a aportar i la plaça vacant, cal consultar les bases reguladores i convocatòria per a la provisió mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’1 plaça d’oficial de brigada, i la creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals:

 https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=1704640003_3401&idens=1704640003

 

DES DE L’ÀREA D’OCUPACIÓ MAS LES MATES NO ATENDREM NI GESTIONAREM PETICIONSL.

LES PERSONES INTERESSADES HAN DE PRESNTAR INSTÀNCIA I SEGUIR LES INSTRUCCIONS DESCRITES A LES BASES

  • Format del DNI/NIE: 00000000X / X0000000X

Hem rebut la teva candidatura, comprovarem si compleixes requisits i en cas afirmatiu enviarem el teu currículum a l’empresa.
Gràcies.