Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 

 

TREBALL ALS BARRIS

 

Objecte:

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

 

Breu descripció:

Cal entendre el desenvolupament local com el conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

En aquest sentit, el Govern intervé d’una manera prioritària en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

El Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, posa a disposició de les entitats beneficiàries d’aquest programa un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

 

Normativa aplicable:

ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

RESOLUCIÓ TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris (ref. BDNS 410506).

 

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc  del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i confinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servició Público de Empleo Estatal.

UBICAT

 

Objecte:

L’objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions d’orientació,  acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

 

Breu descripció:

El Pla General d’Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d’aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d’ocupació és l’orientació professional. L’orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l’èxit d’una inserció professional i social satisfactòria de la persona.

Les actuacions que es podran realitzar seran les següents:

  1. Actuació d’orientació sociolaboral.
  2. Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses
  3. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

D’acord amb la base 6 de l’Ordre d’aquest Programa, poden ser destinatàries les persones en

situació d’atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment aquelles que

es troben en una situació de precarietat laboral.

 

Normativa aplicable:

Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la Inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018

per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament

a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (Ref. BDNS 414736).

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

PROJECTES SINGULARS

 

Objecte:

La finalitat d’aquest programa és donar cabuda a aquells projectes que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones joves participants i n’incentivin la seva contractació laboral.

 

Breu descripció:

En el marc de la iniciativa d’ocupació juvenil executada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l’exercici 2015 – 2016 es va testar un model de programa que donés cabuda a totes aquelles metodologies, idees, models d’intervenció, etc. que diverses entitats tenien i que no s’ajustaven a cap dels programes que s’impulsaven des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en cap de les seves convocatòries, contractes, convenis, etc. Aquestes idees es van concretar en el que es va anomenar Projectes Singulars.

Paral·lelament es va testar una nova metodologia de treball que es va anomenar Programes Integrals, i que suposava una configuració generalista del que seria un programa d’intervenció sobre col·lectius generalment amb un alt risc d’exclusió social.

Les convocatòries de 2015, 2016 i 2017 dels Projectes Singulars i els Programes Integrals, van donar peu a un seguit de projectes que articulaven serveis per a persones joves inscrites al registre de la Garantia Juvenil i que abordaven la seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diverses i/o en àmbits i territoris molt concrets.

 

Normativa aplicable:

Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681 de 03.08.2018).

La resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2018 per la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Llei 7/2012, de 29 d’octubre, article 7, on es determina el límit màxim de pagament en efectiu o la normativa d’aplicació vigent en cada moment. També és d’aplicació la resta de normativa a la qual fa referència l’Ordre TSF/142/2018 (DOGC núm. 7681, de 03.08.2018).

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil

 

 

 

 

TREBALL I FORMACIÓ

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

 

Objecte:

L’objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

 

Breu descripció:

Actualment a Catalunya, tot i la millora de l’activitat econòmica i de l’increment de les oportunitats d’ocupació, hi ha encara un important nombre de persones que van perdre la feina i que continuen sense incorporar-se de manera estable al mercat de treball, patint les conseqüències derivades d’aquest període, sovint llarg o molt llarg, d’inactivitat. D’altra banda, les noves realitats socials han fet palesa de l’existència de persones amb altres situacions de vulnerabilitat social que tampoc aconsegueixen incorporar-se al mercat de treball.

Per aquest motiu, d’acord amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats de les persones, el Programa Treball i Formació es revisa de nou per incorporar la possibilitat d’oferir el Programa a un espectre més ampli de persones en situació de vulnerabilitat social per raó de la manca d’ocupació i per facilitar les persones que hi participin un millor aprofitament de les accions del Programa. D’altra banda, la revisió també té el propòsit de facilitar l’execució de les accions subvencionades.

A la resolució de convocatòria es determinarà la durada dels contractes de treball, que podrà ser des d’un mínim de 6 mesos a un màxim de 12, els percentatges a obtenir de cada durada, així com la jornada del contracte de treball, a temps complert o temps parcial.

Les actuacions que es regulen en les bases s’adrecen a les persones treballadores, aturades o inactives, amb dificultats d’accés al treball, especialment les aturades no perceptores de prestació i subsidi per desocupació més grans de 45 anys, les dones, les persones immigrants, les persones en situació de pobresa i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat que es puguin determinar en la resolució de convocatòria i que compleixin amb tots els requisits legals per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

 

Normativa aplicable

L’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

 

Objecte:

Concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

Breu descripció:

Instrument que té per objecte la contractació en pràctiques per tal que puguin accedir a una contractació laboral durant un període de sis mesos a jornada completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat i que els permeti l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i els faciliti la seva permanència al mercat laboral d’allò pel que s’han format.

La selecció de la/es persona/es jove/s destinatària/es de la contractació en pràctiques subvencionada, de les persones candidates facilitades per l’Oficina de Treball, d’acord amb les condicions exigides a la base 6 de l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i a la Resolució de la convocatòria TSF/1779/2018, de 16 de juliol:

  • Inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
  • Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
  • En possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.
  • No haver participat en les convocatòries anteriors ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

 

Normativa aplicable

Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

ENFEINA’T

 

Objecte:

L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de llarga durada proporcionant-los un contracte laboral i un acompanyament de reforç durant tot el període de contractació i fins la finalització del programa.

 

Breu descripció:

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà obligatòriament les dues accions ocupacionals següents:

  • Experiència laboral.
  • Acompanyament a la contractació i la inserció.

Poden ser destinatàries les persones en situació de desocupació de llarga durada que compleixin tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

S’entén per persona en situació de desocupació de llarga durada la persona demandant inscrita a l’Oficina de Treball un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d’un període de 18 mesos, i que compleix aquesta condició encara que s’hagués inscrit abans. També es podrà considerar persona en situació de desocupació de llarga durada aquella que pugui acreditar documentalment que compleix amb el requisit temporal indicat al paràgraf anterior, encara que no estigui inscrita en l’Oficina de Treball. En qualsevol cas, aquesta persona s’haurà d’inscriure a l’OT com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al programa ENFEINA’T.

 

Normativa aplicable:

Ordre TSF/150/2018, de 3 setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.

Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (ref. 416113).

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic de Empleo Estatal- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.