Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 

 

   

TREBALL ALS BARRIS

 

Objecte:

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

 

Breu descripció:

Cal entendre el desenvolupament local com el conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

 

En aquest sentit, el Govern intervé d’una manera prioritària en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

El Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, posa a disposició de les entitats beneficiàries d’aquest programa un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

 

La Carta de serveis del Projecte Treball als barris inclou 7 tipus d’acció agrupades en 5 programes:

 

Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Programa B: Programes de capacitació professional.

Programa C: Programes mixtos de formació i treball.

Programa D: Programa d’experienciació laboral.

Programa E: Programes de desenvolupament local.

 

Normativa:

 • Resolució EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 • ORDRE TSF/171/2020, de 7 d’octubre, de modificació de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 • ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

 

 

PROGRAMA UBICAT

 

Objecte:

L’objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions d’orientació,  acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

 

Breu descripció:

El Pla General d’Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d’aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d’ocupació és l’orientació professional. L’orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l’èxit d’una inserció professional i social satisfactòria de la persona.

 

“SOC-UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Les actuacions que es podran realitzar seran les següents:

 1. Actuació d’orientació sociolaboral.
 2. Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses
 3. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Les entitats beneficiàries atendran les persones demandants d’ocupació de l’àmbit territorial que hagin definit a la sol·licitud, tal i com s’estableix a la base 6.3 de l’annex 1 de l’Ordre.

Aquest programa s’adreça a les persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. D’acord amb la corresponent Resolució de la convocatòria, una part de les persones destinatàries hauran de trobar-se en situació de desocupació de llarga durada.

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT)Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
 • ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

 

 

30 PLUS

 

Objecte:

L’objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

 

Breu descripció:

El programa 30 plus inclou aquestes actuacions ocupacionals:

 

 • Prospecció i assessorament d’empreses
 • Acompanyament en el procés de contractació i formació
 • Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant (entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores)
 • Experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos – màxim 9 mesos)

 

Les persones destinatàries són aquelles que es troben en situació d’atur de 30 i més anys. Es prioritzarà l’atenció dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral amb els percentatges mínims d’atenció següents:

 

 • Persones aturades de llarga durada (mínim 25 % dels participants atorgats).
 • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys (mínim 60 % dels participants atorgats).

 

Normativa:

 • Resolució EMT/2125/2021, de 5 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS).
 • Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
 • Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC – 30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”.

 

TREBALL I FORMACIÓ

 

Objecte:

Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits per l’objectiu específic 8.1.5 del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d’aquelles amb més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà de l’adquisició d’experiència professional, incloses les iniciatives locals d’ocupació.

 

Breu descripció:

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, i si s’escau, accions de coordinació i suport, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

– DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a dur a terme de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l’acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR)
 • ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO).
 • ORDRE TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)
 • ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Accions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.
Aquestes accions poden ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.”

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

 

Objecte:

Aquesta convocatòria incentiva la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

 

Breu descripció:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

 • ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
 • estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
 • acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
 • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el Programa a la convocatòria de l’exercici 2019 i 2020 no podran participar a la convocatòria d’aquest any.

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, de 11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP)
 • ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol de 2018 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.