Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 

 

   

TREBALL ALS BARRIS

 

Objecte:

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

 

Breu descripció:

Cal entendre el desenvolupament local com el conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

 

En aquest sentit, el Govern intervé d’una manera prioritària en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

El Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, posa a disposició de les entitats beneficiàries d’aquest programa un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

 

La Carta de serveis del Projecte Treball als barris inclou 7 tipus d’acció agrupades en 5 programes:

 

Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Programa B: Programes de capacitació professional.

Programa C: Programes mixtos de formació i treball.

Programa D: Programa d’experienciació laboral.

Programa E: Programes de desenvolupament local.

 

Normativa:

 • Resolució EMT/1800/2021, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 • ORDRE TSF/171/2020, de 7 d’octubre, de modificació de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 • ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

 

 

 

 

 

 

30 PLUS

 

Objecte:

L’objectiu del Programa 30 Plus és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

 

Breu descripció:

El programa 30 plus inclou aquestes actuacions ocupacionals:

 

 • Prospecció i assessorament d’empreses
 • Acompanyament en el procés de contractació i formació
 • Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant (entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores)
 • Experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos – màxim 9 mesos)

 

Les persones destinatàries són aquelles que es troben en situació d’atur de 30 i més anys. Es prioritzarà l’atenció dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral amb els percentatges mínims d’atenció següents:

 

 • Persones aturades de llarga durada (mínim 25 % dels participants atorgats).
 • Persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys (mínim 60 % dels participants atorgats).

 

Normativa:

 • Resolució EMT/2125/2021, de 5 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS).
 • Ordre EMT/128/2021, de 14 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.
 • Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal- Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC – 30 Plus regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol”.

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

 

Objecte:

Aquesta convocatòria incentiva la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

 

Breu descripció:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

 • ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
 • estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
 • acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
 • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el Programa a la convocatòria de l’exercici 2019 i 2020 no podran participar a la convocatòria d’aquest any.

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/1556/2021, de 11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP)
 • ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol de 2018 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.