Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 

 

TREBALL ALS BARRIS

 

Objecte:

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

 

Breu descripció:

Cal entendre el desenvolupament local com el conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

En aquest sentit, el Govern intervé d’una manera prioritària en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

El Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, posa a disposició de les entitats beneficiàries d’aquest programa un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

La Carta de serveis del Projecte Treball als barris inclou 7 tipus d’acció agrupades en 5 programes:

Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Programa B: Programes de capacitació professional.

Programa C: Programes mixtos de formació i treball.

Programa D: Programa d’experienciació laboral.

Programa E: Programes de desenvolupament local.

 

Normativa:

 • Resolució TSF/1847/2019, de 26 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris” (SOC-Projecte Treball als Barris)
 • Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

 

 

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i confinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.

 

 

PROGRAMA UBICAT

 

Objecte:

L’objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions d’orientació,  acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

 

Breu descripció:

El Pla General d’Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d’aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d’ocupació és l’orientació professional. L’orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l’èxit d’una inserció professional i social satisfactòria de la persona.

“SOC-UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Les actuacions que es podran realitzar seran les següents:

 1. Actuació d’orientació sociolaboral.
 2. Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses
 3. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Les entitats beneficiàries atendran les persones demandants d’ocupació de l’àmbit territorial que hagin definit a la sol·licitud, tal i com s’estableix a la base 6.3 de l’annex 1 de l’Ordre.

Aquest programa s’adreça a les persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. D’acord amb la corresponent Resolució de la convocatòria, una part de les persones destinatàries hauran de trobar-se en situació de desocupació de llarga durada.

 

Normativa:

 • Resolució TSF/1845/2019, de 26 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–Ubicat)
 • Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

 

 

PROJECTES SINGULARS – LÍNIA 1

 

Objecte:

Els Projectes Singulars de la Garantia Juvenil tenen l’objectiu de reforçar les competències professionals de les persones joves principalment desocupades i no integrades en el sistema d’educació o formació.

 

Breu descripció:

En el marc de la iniciativa d’ocupació juvenil executada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l’exercici 2015 – 2016 es va testar un model de programa que donés cabuda a totes aquelles metodologies, idees, models d’intervenció, etc. que diverses entitats tenien i que no s’ajustaven a cap dels programes que s’impulsaven des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en cap de les seves convocatòries, contractes, convenis, etc.

 

Normativa:

 • Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC–Singulars 1)
 • Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (SOC – Singulars)
 • Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.

TREBALL I FORMACIÓ

 

Objecte:

Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits per l’objectiu específic 8.1.5 del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d’aquelles amb més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà de l’adquisició d’experiència professional, incloses les iniciatives locals d’ocupació.

 

Breu descripció:

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, i si s’escau, accions de coordinació i suport, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

PANP: persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts, preferentment més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.

PRGC: persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d’accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos.

DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

ACOL: persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

COOR: accions de coordinació i suport (personal propi o de nova contractació)

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a dur a terme de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

 

Normativa:

 • Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació)
 • Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)
 • Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Accions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny.
Aquest contracte pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.”

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

 

Objecte:

Aquesta convocatòria incentiva la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

 

Breu descripció:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

 • ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
 • estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
 • acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
 • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el Programa a la convocatòria de l’exercici 2017 i 2018 no podran participar a la convocatòria d’aquest any.

 

Normativa:

 • Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP)
 • Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol de 2018 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

PROGRAMA ENFEINA’T

 

Objecte:

El Programa Enfeina’t consisteix en la contractació laboral i acompanyament a la contractació i inserció de les persones desocupades de llarga durada, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació, i evitar així la seva cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.

 

Breu descripció:

Aquest programa fa possible que les persones en situació d’atur de llarga durada puguin ser contractades en períodes de durada diferent, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i evitar-ne així la cronificació i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral.

Una vegada la persona hagi estat contractada, es considera fonamental per a l’efectivitat d’aquest programa que la

persona rebi el suport tècnic i l’assessorament laboral durant tot el període d’execució del contracte.

El mateix programa preveu l’actuació d’acompanyament a la contractació, que comporta un seguiment real de la persona contractada, mitjançant una persona tècnica que li ofereix suport i assessorament en el seu

camí a la inserció laboral.

Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà obligatòriament les dues accions ocupacionals següents:

 • Experiència laboral.
 • Acompanyament a la contractació i la inserció.

Poden ser destinatàries les persones en situació de desocupació de llarga durada que compleixin tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

 

Normativa:

 • Resolució TSF/1931/2019, de 25 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programa Enfeina’t per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (SOC – Enfeina’t)
 • Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa ENFEINA’T, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre”