Programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya

 

 

   

TREBALL ALS BARRIS

 

Objecte:

 

Aquest programa té per objectiu que les entitats beneficiàries puguin coordinar i executar actuacions de caràcter integrat que al mateix temps combinin accions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc d’un pla d’execució anual, que els permetin d’intervenir sobre les persones en situació d’atur, especialment aquelles que conformen els col·lectius prioritaris d’actuació d’acord a les especificitats de cada barri, per tal de contribuir al seu equilibri social i territorial.

 

Breu descripció:

 

Cal entendre el desenvolupament local com el conjunt d’iniciatives o projectes integrats que tenen com objectiu afavorir un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents en el territori i la cooperació dels seus actors, estimulin, fomentin i diversifiquin l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa, i millorant la qualitat de vida i el benestar de les poblacions territorials locals.

 

En aquest sentit, el Govern intervé d’una manera prioritària en aquells barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic, amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri social i territorial del territori català.

El Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, posa a disposició de les entitats beneficiàries d’aquest programa un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local que deixen a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

 

La Carta de serveis del Projecte Treball als barris inclou 7 tipus d’acció agrupades en 5 programes:

 

Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció.

Programa B: Programes de capacitació professional.

Programa C: Programes mixtos de formació i treball.

Programa D: Programa d’experienciació laboral.

Programa E: Programes de desenvolupament local.

 

Normativa:

 

 • RESOLUCIÓ TSF/2902/2020, d’11 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al “Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris” (SOC – Projecte Treball als Barris)
 • ORDRE TSF/171/2020, de 7 d’octubre, de modificació de l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.
 • ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als Barris.

 

 

Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris i confinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal.

 

 

PROGRAMA UBICAT

 

Objecte:

 

L’objectiu és la realització de projectes que desenvolupin actuacions d’orientació,  acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives o persones treballadores, preferentment, aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.

 

Breu descripció:

 

El Pla General d’Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l’Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre altres eixos estratègics, “augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur”, “adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball” i “promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball”. En la consecució d’aquests eixos, un recurs importantíssim de les polítiques actives d’ocupació és l’orientació professional. L’orientació professional constitueix un element estructural i funcional del sistema ocupacional amb un objectiu clar: l’èxit d’una inserció professional i social satisfactòria de la persona.

 

“SOC-UBICAT“ és un programa innovador propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social que es desenvolupa amb el finançament del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social mitjançant els fons de la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d’Ocupació.

Les actuacions que es podran realitzar seran les següents:

 1. Actuació d’orientació sociolaboral.
 2. Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses
 3. Recursos per a la capacitació del personal tècnic.

Les entitats beneficiàries atendran les persones demandants d’ocupació de l’àmbit territorial que hagin definit a la sol·licitud, tal i com s’estableix a la base 6.3 de l’annex 1 de l’Ordre.

Aquest programa s’adreça a les persones en situació d’atur, persones inactives i les persones treballadores que es troben en una situació de precarietat laboral. D’acord amb la corresponent Resolució de la convocatòria, una part de les persones destinatàries hauran de trobar-se en situació de desocupació de llarga durada.

 

Normativa:

 

 • RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT)Ordre TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.
 • ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social.

 

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

 

 

PROJECTES SINGULARS – LÍNIA 1

 

Objecte:

L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant dues línies:

Línia 1: actuacions destinades a la millora de l’ocupabilitat mitjançant l’orientació, que inclourà l’assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d’ocupació.

Línia 2: experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l’objectiu d’adquirir una experiència laboral.

En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats definits per l’objectiu específic següent:

Les actuacions a portar a terme s’han d’encabir en el que determina el Pla Nacional d’Implementació de la Garantia Juvenil, corresponent a l’Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

 

Breu descripció:

En el marc de la iniciativa d’ocupació juvenil executada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l’exercici 2015 – 2016 es va testar un model de programa que donés cabuda a totes aquelles metodologies, idees, models d’intervenció, etc. que diverses entitats tenien i que no s’ajustaven a cap dels programes que s’impulsaven des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en cap de les seves convocatòries, contractes, convenis, etc.

 

Normativa:

 • Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars (DOGC núm. 7681 de 03.08.2018).
 • Ordre TSF/217/2019, de 9 de desembre, de modificació de l’Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.
 • RESOLUCIÓ TSF/3520/2019, de 12 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per l’any 2019 per la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • La Resolució per la qual s’estableixen instruccions sobre la incidència de les mesures derivades de la situació provocada per la COVID-19, en relació amb els PROJECTES SINGULARS de la Línia 1, convocatòria anticipada de l’any 2020 que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • La Resolució TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • La Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV-2.
 • Tota aquella normativa que es publiqui per part de les Administracions públiques com a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19. En aquest cas, la guia s’actualitzarà.
 • Resolució TSF/578/2020, de 2 de març, per la qual s’actualitzen els mòduls econòmics aplicables a les accions de formació professional per a l’ocupació, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Llei 7/2012, de 29 d’octubre, article 7, on es determina el límit màxim de pagament en efectiu o la normativa d’aplicació vigent en cada moment.
 • També és d’aplicació la resta de normativa a la qual fa referència l’Ordre TSF/142/2018 (DOGC núm. 7681, de 03.08.2018).
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”

 

TREBALL I FORMACIÓ

 

Objecte:

Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits per l’objectiu específic 8.1.5 del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de Catalunya 2014-2020 (2014ES05SFOP007): millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o inactives, especialment d’aquelles amb més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà de l’adquisició d’experiència professional, incloses les iniciatives locals d’ocupació.

 

Breu descripció:

Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació, i si s’escau, accions de coordinació i suport, en el marc del programa Treball i Formació, que conté les línies i accions següents:

– DONA: dones en situació d’atur (s’inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a dur a terme de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic (personal propi o de nova contractació)

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l’acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR)
 • ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO).
 • ORDRE TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)
 • ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

 

Accions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuades d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d’octubre i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.
Aquestes accions poden ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.”

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE PERSONES JOVES BENEFICIÀRIES DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA

 

Objecte:

Aquesta convocatòria incentiva la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

 

Breu descripció:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

 • ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
 • estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya;
 • acreditar la possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional;
 • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

Les persones joves que hagin participat en el Programa a la convocatòria de l’exercici 2017 i 2018 no podran participar a la convocatòria d’aquest any.

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP)
 • ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

Ordre TSF/115/2018 de 12 de juliol de 2018 per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

 

 

 

 

TREBALL I FORMACIÓ COVID-19

 

Objecte:

Línia extraordinària i urgent del programa de Treball i Formació per pal·liar situacions derivades del COVID-19, consistent en projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s’han quedat sense feina amb motiu de la crisi del COVID19 i les per aquelles que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació transversal.

 

Breu descripció:

En el marc del programa Treball i Formació COVID-19, que conté les línies i accions següents:

-Línia COVID: les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs.

-Línia PANP-COVID: les persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts.

Per aquesta convocatòria i línia, s’entén per persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d’ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia: a) Les persones més grans de 45 anys. b) Les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

D’acord amb apartat 2 de l’article 17 del Decret Llei, com a mínim, el 50% de les persones contractades de cada línia han de ser dones. Quan el nombre de contractes a formalitzar sigui imparell, s’ha de prioritzar la contractació de dones.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball, les accions formatives a dur a terme de forma obligatòria durant el contracte i dins de l’horari laboral.

 

Normativa:

 • RESOLUCIÓ TSF/1419/2020, de 16 de juny, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, que preveu el Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19
 • Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO)
 • Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
 • ORDRE TSF/20/2020, de 25 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació(SOC – TRFO)

 

Accions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució TSF/1419/2020, de 16 de juny, i l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny i per l’Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.
Aquest contracte pot ser cofinançat pel Fons Social Europeu en un 50% a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.